آیا در انتخابات شورایاری شرکت میکنید؟
گزینه هاتعداد آراء
بله۳
خیر۲
آیا از خدمات هیأت مدیرۀ مرکزی شهرک اکباتان راضی هستید؟
گزینه هاتعداد آراء
خیر۱۸
بله۱۰

www.shahrakeekbatan.ir © 2019