بازخوانی مجدد یک قانون پس از چهارده سال

قانون مدیریت پسماند (زباله) سلامت

  بزرگنمایی:

به گزارش پایگاه خبری شهرک اکباتان متن قانون مدیریت پسماند به شرح زیر است:
قانون مدیریت پسماندها
‌ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیۀ وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیۀ شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی‌و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
‌ماده 2 - عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر‌ می‌باشد:
‌الف - سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست؛
ب - پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور‌ مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود.‌ پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
1 - پسماندهای عادی:
‌به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها‌ در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود ازقبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های‌ساختمانی؛
2 - پسماندهای پزشکی (‌بیمارستانی):
‌به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی،‌ آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای‌خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
3 - پسماندهای ویژه:
‌به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص‌خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به‌ مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب‌می‌شوند؛
4 - پسماندهای کشاورزی:
‌به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل‌فضولات، لاشه حیوانات (‌دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل‌مصرف؛
5 - پسماندهای صنعتی:
‌به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی‌صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها، سرریزها‌و لجن‌های صنعتی؛
ج - مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسؤول‌برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری،‌ ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین‌آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد.
1 - دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل‌ بازیافت، دفن بهداشتی، زباله‌سوزی؛
2 - پردازش: کلیۀ فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در‌عملیات دفع گردد؛
‌د - منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست - مصوب 1353.3.28 - است.
‌تبصره 1 - پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و‌کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
‌تبصره 2 - فهرست پسماندهای ویژه ازطرف سازمان، با همکاری دستگاههای‌ ذی‌ربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.
‌تبصره 3 - پسماندهای ویژۀ پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.
‌تبصره 4 - لجن‌های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی‌فاضلاب خانگی درصورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی‌قرار خواهند گرفت.
‌ماده 3 - مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد‌کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده‌های مجاز آنها را تهیه نماید.
‌ماده 4 - دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها‌تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌ نمایند.
آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:
1 - مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد‌نماید.
2 - تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل‌تر است،‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل‌تر است،‌ محدود شود.
3 - تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.
4 - مسؤولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان‌محصولات قرار گیرد.
‌ماده 5 - مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی‌عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود.
‌ماده 6 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش‌ اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت‌اطلاع‌رسانی و آموزش، جداسازی صحیح،‌ جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با‌سازمانها و مسؤولین مربوط همکاری نمایند.
‌تبصره - وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی‌و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
‌ماده 7 - مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌ و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌ دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌ عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها،‌دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
‌تبصره - مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
‌ماده 8 - مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده‌پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب‌نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند‌نماید.
‌ماده 9 - وزارت کشور باهماهنگی سازمان موظف است برنامه‌ریزی و تدابیر لازم‌ برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان‌بندی آن را تدوین نماید.‌مدیریت‌های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در‌مهلتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، کلیه پسماندهای عادی را‌ به‌ صورت تفکیک شده جمع‌آوری، بازیافت یا دفن نمایند.
‌ماده 10 - وزارت کشور موظف است دراجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف‌ مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و‌ سامان‌دهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام‌نماید.
 ‌ماده 11 - سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی (‌درمورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (‌درمورد‌پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (‌درمورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و‌روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب برساند. وزارتخانه‌های مذکور مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط و‌روشهای مصوب هستند.
‌ماده 12 - محل‌های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت‌کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
‌تبصره 1 - شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه‌ای‌جامع، مناطقمناسبی را برای دفع پسماندها درنظر بگیرد.
‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت‌ ایجاد و بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم‌ نماید.
‌ماده 13 - مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش‌آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
‌ماده 14 - نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و‌ با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه‌تابع آئین‌نامۀ اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
‌ماده 15 - تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی‌های‌پسماندهای ویژه نیز می‌باشند، موظفند با بهینه‌سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود‌را به حداقل برسانند و درمواردی که حدود مجاز در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی‌شده است، در حد مجاز نگهدارند.
‌ماده 16 - نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع،‌صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد‌بود. درغیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول‌برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (000 500) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (000 000 2) ریال تا یکصد‌میلیون (000 000 100) ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این‌ ماده محکوم می‌شوند.
‌متخلفین از حکم ماده (13) به جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) ریال تا‌ یکصد میلیون (000 000 100) ریال و درصورت تکرار به دوبرابر حداکثر مجازات و‌ در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند.
‌ماده 17 - متخلفین از حکم ماده (14) این قانون موظفند پسماندهای مشمول‌کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت‌نظارت و طبق نظر سازمان (‌مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینۀ خود به نحو‌ مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (16) محکوم خواهند‌شد.
‌ماده 18 - در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار‌ سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند‌ فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود متوقف نموده و‌ بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. درصورت استنکاف، مرجع‌قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت‌جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.
‌ماده 19 - در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر‌پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران‌خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.
‌ماده 20 - خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای‌مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
‌تبصره - درصورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به‌حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شوند.
‌ماده 21 - درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و‌ همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجهۀ سنواتی پیش‌بینی می‌شود، دراختیار دستگاههایی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و رفع‌آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تأمین امکانات لازم در جهت‌اجرای این قانون گردد.
‌ماده 22 - آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و‌ سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد.
‌ماده 23 - نظارت و مسؤولیت حسن اجرای این قانون برعهده سازمان می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌ مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1383.3.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
برای مشاهدۀ اصل خبر اینجا را ببینید.
ساکنین شهرک اکباتان انتظار دارند مقامات شهرداری، بیمارستانها و مراکز درمانی موجود در شهرک اکباتان، کوی بیمه، محلۀ آپادانا، شورایاران و هیأتهای مدیرۀ بلوکها و هیأت مدیرۀ مرکزی شرح گزارش عملکرد خود را در راستای اجرای قانون مدیریت پسماند اعلام نمایند. امید است مقامات به این مطالبۀ عمومی پاسخ دهند و پایگاه خبری شهرک اکباتان آمادگی خود را برای درج گزارش مقامات اعلام میدارد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

پایگاه خبری شهرک اکباتان به سالنامۀ غیر بر خط تبدیل شد

جاده لاویج

هشتگرد

شهرک اکباتان-3

شهرک اکباتان-2

برنامۀ مؤسسۀ خیریۀ موعود ایرانیان در مگامال

نمایشگاه پیانو در مگامال از نمائی دیگر

نمایشگاه پیانو در مگامال

شهرک اکباتان-1

فلافل سلف سرویس مامان جون شعبۀ اکباتان به منظره ای دیدنی

لاهیجان

غاری در جاده چالوس

ماسوله

سردیس شهید ذاکر حسینی

هوشنگ هموطن، پرویز ایزدی، وحید قربانعلی پور و ولی محمد جوکار در مراسم رونمائی از سردیس شهید ذاکرحسینی

هوشنگ هموطن، مجتبی شمس بیرانوند و پرویز ایزدی در مراسم رونمائی از سردیس شهید ذاکرحسینی

هنر طبیعت

سید محمد باقر قائم مقامی وحید قربانعلی پور

هوشنگ هموطن و علی قربانی

هوشنگ هموطن و سرهنگ دوم مجتبی شمس بیرانوند

هوشنگ شهبازی در مسجد الله «ج»

محل نامناسب تیر چراغ برق

حجت الله صارمی و آرش فلسفی دیوبند

حامد بهداد و پویا برجسته در مگامال

حامد بهداد در مگامال

فیروز دانسته پور در مگامال

آرش فلسفی دیوبند در حال نواختن پیانو

رودخانه چالوس

مهرشهر

پارک نهج البلاغه

چلوسر

تئاتر تلویزیونی «شیخ بهایی» به روی آنتن شبکۀ سۀ سیما رفت

تشریح مفاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پدافند غیرعامل و جمعیت هلال‌احمر

سازش در پرونده شش میلیارد تومانی با همت شورای حل اختلاف تهران

اهمیت قاعده فقهی «لاضرر» در ایام شیوع ویروس کرونا

امام جماعت مسجد الزهرا «س» در مسجد الله «ج»

عکس مراسم در مسجد الله «ج»

آفتاب

پارک ساعی

اعضاء گروه مراسم آئینی در روز عزاداری سردار سلیمانی

باغ بختیار

مخالفت جهاد کشاورزی با معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه/ توزیع رایگان جوجه در بابل به‌جای جوجه‌کُشی

متخلفین در موضوع جوجه ها به مراجع قضائی معرفی شوند

توجیهات مسؤولان از خود جوجه کشی بدتر بود

نظرآباد

پیام تسلیت بهمن کبیری پرویزی به خانوادۀ میانجی

غروب زیبا

شیطان کوه در لاهیجان

جنگل نور

یادداشت اینستاگرامی تولیت آستان قدس رضوی درباره تدوین دستورالعمل بازگشایی حرم‌های مطهر