طنز

طنز روز

نحوۀ دفع خطر

نحوۀ دفع خطر را در عکس مشاهده میکنید.

«فروش» «رایگان» کتاب

نمایشگاه «فروش» «رایگان»! کتاب در اکباتان برگزار شد.

ساتور یا ساطور

تفاوت در املاء کلمۀ ساطور در تابلو و روی شیشه مشخص است.

تبلیغ نانوائی سنگکی در شهرک اکباتان

با این روش تبلیغات نه به بنر نیاز دارید و نه به تراکت. بهتر است همکاران تبلیغاتی کرکره را پائین بدهند و بساط را جمع کنند و بروند پی کار خودشان.