آخرین مطالب

به مناسبت فصل برگزاری مجامع عمومی

چگونگی ترتیبات برگزاری مجمع عمومی اجتماعی

  بزرگنمایی:

به گزارش پایگاه خبری شهرک اکباتان مجمع عمومی بالاترین رکن در هر مجتمع مسکونی است. انتخاب مدیر یا مدیران بر اساس تصمیم مجمع عمومی خواهد بود. در مجمع عمومی در همان ابتدای جلسه و پس از رسمیت جلسه یک نفر به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان منشی و دو نفر به عنوان ناظر انتخاب می­شوند. این ترکیب را هیأت رئیسۀ مجمع عمومی می­نامند که با هیأت مدیرۀ مجتمع تفاوت دارد. اعضاء هیأت مدیره نمی­توانند عضو هیأت رئیسه باشند و اعضاء هیأت رئیسه نیز نمی­توانند عضو هیأت مدیره باشند و یا به عنوان عضو هیأت میره انتخاب شوند. در زمان انتخاب مدیران نام داوطلبان به ترتیب حروف الفباء به معرض نمایش عموم گذاشته می­شود. همچنین هر کدام از مدیران می­توانند به مدت سه دقیقه به معرفی خود بپردازند.

در مجمع عمومی عادی به طور معمول گزارش اداری توسط رئیس هیأت مدیره و سپس گزارش مالی توسط خزانه­دار قرائت می­شود و در پایان بازرس یا بازرسین گزارش خود را قرائت می­کنند. علی­الاصول بازرس منتخب مجمع عمومی است و گزارش خود را نیز به مجمع تقدیم می­کند. اگر توسط مجمع چند بازرس انتخاب شده باشند، بازرسین میتوانند به صورت اجماع و یا به صورت انفرادی گزارش بدهند. هیأت رئیسۀ مجمع باید در این مورد با بازرسین همکاری لازم را بکند و در همان جلسۀ مجمع از بازرسین استعلام نماید که گزارش به صورت جمعی ارائه می­شود و یا به صورت انفرادی ارائه می­شود.

مادۀ هشت قانون تملک آپاتمان­ها تصریح دارد «در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عدۀ مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی ‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آئیننامه این قانون تعیین خواهد شد.»

آئین­نامۀ اجرائی قانون تملک آپارتمان­ها در مورد نحوۀ انتخاب مدیر یا مدیران به شرح زیر تصریح دارد:

«طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر:

مادۀ 5_ در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

مادۀ 6_ زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یافوِق العاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است ‌به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت‌ عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌ حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.»

مادۀ 7_ در اولین جلسۀ مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌ عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی ‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

مادۀ 8_  برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف ‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره_ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده ‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه ‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

مادۀ 9_ کسی که به عنوان نمایندۀ یکی از شرکاء تعیین شده ‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به ‌مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره_ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت ‌حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌ معرفی خواهد شد.

مادۀ 10_ هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده 7 قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

مادۀ 11_ مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیرمی‌باشد:

الف_ تعیین رئیس مجمع عمومی‌؛

ب_ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها؛

پ_ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌؛

ت_ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌؛

ث_ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا؛

ج_ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان‌؛

مادۀ 12_ کلیۀ تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.

تبصره_ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌ مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

مادۀ 13_ تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده 6 قانون برای‌کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌

مادۀ 14_ مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

مادۀ 15_اصلاحی مصوب 28/10/1353 ـ تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی ‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

مادۀ 16_ در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوق العاده‌، به منظورانتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 1_ در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی ‌فوق­ِالعاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

مادۀ 17_ تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

مادۀ 18_ مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دار تعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که‌ به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

مادۀ 19_ مدیر یا مدیران‌، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.

مادۀ 20_ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحددر مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده 4 قانون بوسیله‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

مادۀ 21_ مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج‌ متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی‌ تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

مادۀ 22_ در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانهاکه بیش از ده (10) آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفند برای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

فیروز امرائی در مراسم اففتاح پردیس سینمائی مگامال

حجت الله صارمی و امیر علی ذاکرحسینی

نشان بین المللی کرامت امام رضا(ع) رونمایی شد

افتتاح باشگاه خبرنگاران جمعیت هلال احمر استان تهران

آیین تجلیل از مخترع اکباتانی در «آینه فرهنگ» خانه فرهنگ آیه

حذف خودروهای پسماند فاقد معاینه فنی

استفاده از ظرفیت ناوگان تاکسیرانی در امداد و نجات شهروندان در زمان وقوع حادثه

اهداء تندیس جشنواره ملی صنعت سلامت محوربه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

انتشار گزارش تفصیلی عملکرد چهارماهه صندوق بازنشستگی کشوری

هوشنگ هموطن، غلامرضا سرآبادانی و آرش فلسفی در یک قاب

امیر علی ذاکر حسینی در مراسم افتتاح پردیس سینمائی مگامال

تور تهرانگردی مؤسسۀ رایحه با حضور یکی از لوطیهای تهران

عکسی نادر که تا کنون دیده نشده است

اسماعیل دوستی در جمع شورایاران اکباتان

اسفندیار آزاده و حامد مجتهدی تهرانی

دو شهردار ناحیه در یک قاب

عکس یادگاری پرویز سروری در شهرداری ناحیۀ شش

پرویز سروری در شهرداری ناحیه شش

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت شصتمین سال تاسیس شرکت بیمه البرز

حضور بیمه نوین در نمایشگاه بین‌المللی مادر، نوزاد و کودک

جلسه هم اندیشی نمایندگان بیمه رازی استان تهران برگزار شد

واگذاری غرفه در میادین تره بار به ایثارگران

برنامه‌ریزی برای فعالیت استارت‌آپ‌ها از سوی مدیریت میادین

ادامۀ خدمت رسانی به بازنشستگان با قوت بیشتر

انتخابات شورایاری منطقۀ پنج برگزار شد

تکدیگری در خیابان نفیسی

خیمه سوزان در مراسم عزاداری امام حسین «ع»

نمائی از مراسم عزاداری امام حسین جنب بلوک سی دو

علی قربانی مدیر محلۀ اکباتان

مهرداد خوانساری مدیر اجرائی مؤسسۀ آلزایمر و عضو سابق هیأت امناء اکباتان

آگهی مزایدۀ ملک نیمه ساز اکباتان در سال 1394

سعید رهنما در مراسم عزاداری امام حسین «ع»

سردار رویانیان و ولی محمد جوکار

امام جماعت مسجد امام رضا «ع» در مراسم عزاداری امام حسین «ع»

منصور منصوری خجسته معاون اسبق اجتماعی ناحیۀ شش منطقۀ پنج

محمد رویانیان در حال عزاداری امام حسین «ع» در ورزشگاه پاس

محمد رویانیان در حال عزاداری در ورزشگاه پاس

سید محمد باقر قائم مقامی در مراسم عزاداری امام حسین «ع»

محمد رویانیان در حال عزاداری

خیمه در مراسم عزاداری امام حسین«ع»

کارگران در حال استراحتند

تماشاچیان افغانی در حال تشویق تیمشان در ورزشگاه پاس

تماشاچی افغانی فوتبال در حال نماز در ورزشگاه پاس

مرد کفاش در حال کفاشی در اکباتان

آب نمای بلوک ب یک

مرد معتاد در حال خماری

اهداء جوائز در مسجد بعثت

جلسۀ تشکیل صندوق قرض الحسنه

حمایت مشروط اتاق بازرگانی تهران از حذف چهار صفر پول

آغاز ثبت نام دور جدید مهدالرضا «ع» از بیست و هفتم مرداد ماه