آخرین مطالب

به مناسبت فصل برگزاری مجامع عمومی

چگونگی ترتیبات برگزاری مجمع عمومی اجتماعی

  بزرگنمایی:

به گزارش پایگاه خبری شهرک اکباتان مجمع عمومی بالاترین رکن در هر مجتمع مسکونی است. انتخاب مدیر یا مدیران بر اساس تصمیم مجمع عمومی خواهد بود. در مجمع عمومی در همان ابتدای جلسه و پس از رسمیت جلسه یک نفر به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان منشی و دو نفر به عنوان ناظر انتخاب می­شوند. این ترکیب را هیأت رئیسۀ مجمع عمومی می­نامند که با هیأت مدیرۀ مجتمع تفاوت دارد. اعضاء هیأت مدیره نمی­توانند عضو هیأت رئیسه باشند و اعضاء هیأت رئیسه نیز نمی­توانند عضو هیأت مدیره باشند و یا به عنوان عضو هیأت میره انتخاب شوند. در زمان انتخاب مدیران نام داوطلبان به ترتیب حروف الفباء به معرض نمایش عموم گذاشته می­شود. همچنین هر کدام از مدیران می­توانند به مدت سه دقیقه به معرفی خود بپردازند.

در مجمع عمومی عادی به طور معمول گزارش اداری توسط رئیس هیأت مدیره و سپس گزارش مالی توسط خزانه­دار قرائت می­شود و در پایان بازرس یا بازرسین گزارش خود را قرائت می­کنند. علی­الاصول بازرس منتخب مجمع عمومی است و گزارش خود را نیز به مجمع تقدیم می­کند. اگر توسط مجمع چند بازرس انتخاب شده باشند، بازرسین میتوانند به صورت اجماع و یا به صورت انفرادی گزارش بدهند. هیأت رئیسۀ مجمع باید در این مورد با بازرسین همکاری لازم را بکند و در همان جلسۀ مجمع از بازرسین استعلام نماید که گزارش به صورت جمعی ارائه می­شود و یا به صورت انفرادی ارائه می­شود.

مادۀ هشت قانون تملک آپاتمان­ها تصریح دارد «در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عدۀ مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی ‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آئیننامه این قانون تعیین خواهد شد.»

آئین­نامۀ اجرائی قانون تملک آپارتمان­ها در مورد نحوۀ انتخاب مدیر یا مدیران به شرح زیر تصریح دارد:

«طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر:

مادۀ 5_ در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

مادۀ 6_ زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یافوِق العاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است ‌به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت‌ عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌ حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.»

مادۀ 7_ در اولین جلسۀ مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌ عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی ‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

مادۀ 8_  برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف ‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره_ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده ‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه ‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

مادۀ 9_ کسی که به عنوان نمایندۀ یکی از شرکاء تعیین شده ‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به ‌مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره_ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت ‌حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌ معرفی خواهد شد.

مادۀ 10_ هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده 7 قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

مادۀ 11_ مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیرمی‌باشد:

الف_ تعیین رئیس مجمع عمومی‌؛

ب_ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها؛

پ_ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌؛

ت_ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌؛

ث_ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا؛

ج_ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان‌؛

مادۀ 12_ کلیۀ تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.

تبصره_ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌ مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

مادۀ 13_ تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده 6 قانون برای‌کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌

مادۀ 14_ مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

مادۀ 15_اصلاحی مصوب 28/10/1353 ـ تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی ‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

مادۀ 16_ در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوق العاده‌، به منظورانتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 1_ در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی ‌فوق­ِالعاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

مادۀ 17_ تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

مادۀ 18_ مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دار تعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که‌ به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

مادۀ 19_ مدیر یا مدیران‌، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.

مادۀ 20_ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحددر مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده 4 قانون بوسیله‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

مادۀ 21_ مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج‌ متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی‌ تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

مادۀ 22_ در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانهاکه بیش از ده (10) آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفند برای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

مجلس به قانونی شدن شوراهای محلی رأی نداد

آغاز ثبت نام داوطلبان سمت مدیریت محله تهران

تغییرات در اساسنامۀ هیأت مدیرۀ مرکزی شهرک اکباتان به تصویب رسید

انجمن های شورایاری محلات بستری برای تقویت سرمایه و اعتماد اجتماعی

موافقت مجلس با اولویت طرح "سازوکار قانونی دادن به شورایاری‌ها"

مدارس تهران فردا هم تعطیل است

تردد خودرو‌های پلاک فرد در تهران ممنوع شد

پرویز ایزدی بازرس سابق هیأت امناء شهرک اکباتان

آرزوی سلامتی برای سه همشهرکی

ماشاءالله شیردل در حال امضای تمبر شهید محمد علی عموئیان

هوشنگ هموطن در حال امضای تمبر یادبود شهید محمد علی عموئیان

الیاس حضرتی و حجت الاسلام علیرضا نظری در سرای محلۀ بیمه

بنر شهید حججی در مگامال

امیر علی ذاکرحسینی در مراسم رونمائی از سردیس شهید مهدی ذاکرحسینی

امیر علی ذاکرحسینی در حال کاشت نهال به نام شهید مدافع حرم

نتایج قرعه کشی مسابقۀ شمارۀ دوی پایگاه خبری شهرک اکباتان اعلام شد

بازار بزرگ اسلامی یا بازار نقش جهان اندیشه

بنر یادمان مدافعین حرم در روز درختکاری

عکس دسته جمعی روز درختکاری

سید محمد باقر قائم مقامی و امیر علی ذاکر حسینی

جواد محمودی، محمد اسداللهی، سید یوسف درود و وحید قربانعلی پور در یک قاب

هوشنگ هموطن، سعید رهنما و حمیدرضا نصیر در یک قاب

الیاس حضرتی، بهمن کبیری پرویزی و مختار وهابی در یک قاب

امیرعلی ذاکرحسینی، سید رحیم علوی نیا و امین جعفری در یک قاب

الیاس حضرتی و هوشنگ شهبازی در مسجد بعثت

زمانی ایستگاه ارم سبز به عنوان ایستگاه اکباتان شناخته میشد

مراسم ترحیم مادر همسر جهانشاه رستمی زاده روز جمعه برگزار میگردد

مراسم تشیع پیکر اعظم طالقانی روز جمعه برگزار میگردد

مراسم تشیع پیکر مرحوم حاج احمد خیری روز جمعه برگزار میگردد

مسابقات ورزشی ویژه توان یابان

برگزاری ویژه برنامه‌های شهادت امام رضا «ع» در سطح محلات منطقه

به روز رسانی اطلاعت بانوان سرپرست خانوار

راهبردهای پنجمین دوره شورایاری محلات

بنیاد شهید و امور ایثارگران آمار شهداء اقلیت دینی را اعلام کرد

بنیاد شهید و امور ایثارگران آمار شهدا و ایثارگران منطقۀ پنج را اعلام کرد

نتایج قرعه کشی مسابقۀ شمارۀ یک پایگاه خبری شهرک اکباتان اعلام شد

فرا رسیدن سالروز شهادت امام رضا «ع» تسلیت باد

فرا رسیدن سالروز رحلت حضرت رسول اکرم بر پیروان حضرتش تسلیت باد

جشنوارۀ دانه های دانائی در مگامال

نحوۀ دفع خطر

بهمن کبیری پرویزی، وحید کسروی و عباس یوسفی در یک قاب

کانون زبان ایران شعبۀ شهرک اکباتان

معرفی مخترع بدون درج نام مخترع در سایت روزنامۀ رسمی کشور

دریافت جریمۀ شارژ وجه شرعی ندارد

محافظت از مردم در دنیای در حال تغییر موضوع اصلی مورد بررسی در اجلاس

مناسب‌سازی معابر شهری برای معلولان و نابینایان

بیست و چهار مددجو از زندان زرند آزاد شدند

اهدای مجموعه کتاب‌های نفیس چاپی شادروان مهدی روشن ضمیر به کتابخانه ملی ملک

در مورد جریمۀ شارژ بر اساس قرارداد باید عمل شود

دریافت جریمه بر اساس قوانین و مقررات مجتمع مانعی ندارد