آیا در انتخابات شورایاری شرکت میکنید؟
گزینه هاتعداد آراء
بله۱۱
خیر۷
آیا از خدمات هیأت مدیرۀ مرکزی شهرک اکباتان راضی هستید؟
گزینه هاتعداد آراء
خیر۲۱
بله۱۸

www.shahrakeekbatan.ir © 2020