آیا در انتخابات شورایاری شرکت میکنید؟
گزینه هاتعداد آراء
بله۲۰
خیر۱۵

www.shahrakeekbatan.ir © 2021