آیا در انتخابات شورایاری شرکت میکنید؟
گزینه هاتعداد آراء
بله۵
خیر۳
آیا از خدمات هیأت مدیرۀ مرکزی شهرک اکباتان راضی هستید؟
گزینه هاتعداد آراء
خیر۱۹
بله۱۲

www.shahrakeekbatan.ir © 2019