آیا در انتخابات شورایاری شرکت میکنید؟
گزینه هاتعداد آراء
بله۱۵
خیر۱۰
آیا از خدمات هیأت مدیرۀ مرکزی شهرک اکباتان راضی هستید؟
گزینه هاتعداد آراء
خیر۲۲
بله۲۶

www.shahrakeekbatan.ir © 2020