تغییر وضعیت پایگاه خبری شهرک اکباتان
پایگاه خبری شهرک اکباتان به سالنامۀ غیر بر خط تبدیل شد
چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 - 07:00:00
پایگاه خبری شهرک اکباتان
به گزارش پایگاه خبری شهرک اکباتان با درخواست صاحب امتیاز پایگاه خبری شهرک اکباتان، پایگاه خبری شهرک اکباتان به سالنامۀ غیر بر خط تبدیل شد.

http://shahrakeekbatan.ir/fa/News/6171/پایگاه-خبری-شهرک-اکباتان-به-سالنامۀ-غیر-بر-خط-تبدیل-شد
بستن   چاپ